contact  impressum 
  
 links 

 

Sociale Driegeleding Trefwoordregister

Deze index is enkel bedoeld als een korte inleiding om de vergelijking tussen de aanzet tot driegeleding en de gangbare sociale wetenschappen te vergemakkelijken.

Karakteristiek voor de antroposofie is de overtuiging, dat ieder mens de geestelijke wereld kan leren kennen, door op adequate wijze aan zichzelf te werken.
Een associatie is een samenkomen van consumenten, handelaren en producenten met het doel, de prijzen zo te beïnvloeden, dat alle betrokkenen ermee uit de voeten kunnen.
Een corporatie is een samenkomen van mensen op grond van een gemeenschappelijke cultuur, spraak, religie, wereldbeschouwing, pedagogie, beroep e.d. Door hun eenzijdigheden dan wel hun voorbeeldkarakter verlevendigen ze het geestesleven.
Tot de economie behoort ook de valuta, die daartoe noch door een nationale, noch door een Europese Centrale Bank beheerd kan worden.
Enerzijds gaat het om het overwinnen van de nationale economieën door de wereldeconomie. Anderzijds betekent globalisering ook de economisering van de wereld.
Het nationalisme is een sociale ziekte.
De staatsinvloed uit de economie weghalen, betekent niet dat men de prijzen aan het toeval overlaat, maar dat het de opgave van de economie zelf is om vraag en aanbod actief op elkaar af te stemmen.
De opleiding van artsen behoort dankzij de overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg tot de meest schoolse opleidingen, hetgeen wezenlijk tot de kostenexplosie in de zorgsector bijdraagt.
Misschien is het belangrijkste aspect van de driegeleding wel de bevrijding van iedere staatsinvloed inzake opvoeding en onderwijs, voor zover het de inhoud betreft.
Het behoort tot de onafhankelijkheid van justitie, dat rechters geheel niet door de staat benoemd worden, voorzover het om vragen als straf- en civiel recht gaat.
De werkloosheid is een treffend bewijs voor het mislukken van de gangbare wijze van economie bedrijven. Eigenlijk had de technologische ontwikkeling tot een algemene reductie van de arbeidstijd moeten voeren. In plaats daarvan ontstaat door de gebrekkige afstemming tussen producenten -werkgevers en werknemers- een chaotische terugloop van de hoeveelheid arbeid, de zogenaamde werkloosheid.
Spenden